Bolliger สัมมนาเรื่อง “เชื่อมั่นหรือหวั่นไหว ประเทศไทยในสายตานักลงทุน”

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (Bolliger & Company (Thailand) Ltd) ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “เชื่อมั่นหรือหวั่นไหว ประเทศไทยในสายตานักลงทุน” ภายใต้โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา รวมถึงเพื่อรับฟังทัศนคติและข้อคิดเห็นของผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการ   สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนา …

Bolliger ประชุมระดมความคิดเห็น ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2559”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องอินฟินิตี้ 2 ชั้น 7 โรงแรม ดิ เอทัส ลุมพินี จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด   ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มอบหมายให้ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ดำเนิน “โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานหลักขององค์กรภายใต้บริบทของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้กรอบทิศทางการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย และเพื่อเป็นแนวทางในการรองรับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ททท. จึงได้กำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ นักวิชาการ และภาคเอกชน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2257 เวลา 13.00 น. …

Bolliger การประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการดำเนินการสำรวจข้อมูลการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN e-Services Identification)”

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องเบต้า โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการศึกษา “โครงการดำเนินการสำรวจข้อมูลการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN e-Services Identification)” เพื่อสำรวจสถานะการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ช่องว่างการบริการระหว่างประเทศสมาชิก และระบุสาขาการบริการที่สมควรได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่เหมาะสมทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป ในการนี้ กระทรวงฯ จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการดำเนินการสำรวจข้อมูลการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN e-Services Identification)” ขึ้น เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการศึกษา และร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมกับการสนับสนุนการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น. และวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา …

Bolliger ประชุมระดมความคิดเห็น “โครงการศึกษาผลกระทบจากการให้ สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรวัตถุดิบนำเข้า ภายใต้บริบทการค้ากับสหภาพยุโรป”

วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. (ภาคบ่าย) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบจากการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรวัตถุดิบนำเข้าภายใต้บริบทการค้ากับสหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยถึงผลของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรกับวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก สำหรับสินค้าไทยที่ผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการเจรจาที่เหมาะสม ในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป นั้น ในการนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ นักวิชาการ และภาคเอกชน ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. …

Bolliger ประชุมระดมความคิดเห็น “โครงการศึกษาผลกระทบจากการให้ สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรวัตถุดิบนำเข้า ภายใต้บริบทการค้ากับสหภาพยุโรป”

วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น. (ภาคเช้า) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ Bolliger & Company (Thailand) Ltd ด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ Bolliger & Company (Thailand) Ltd (บริษัทฯ) ดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบจากการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรวัตถุดิบนำเข้าภายใต้บริบทการค้ากับสหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยถึงผลของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรกับวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก สำหรับสินค้าไทยที่ผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการเจรจาที่เหมาะสม ในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป นั้น ในการนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง …

MICT Executive Meeting Bolliger

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 8.30-12.00 น. ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ Bolliger & Company (Thailand) Ltd Bryan Cave (Thailand) Co.,Ltd. has changed its corporate name to Bolliger & Company (Thailand) Ltd. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.presstoday.news/tag/bolliger/ https://www.facebook.com/bolligerandcompany/ https://www.amchamthailand.com/ACCT/asp/corpdetail.asp?CorpID=2595 http://www.bolliger-company.com/seminar/seminar_detail.php?id=18

Bolliger การบรรยายพิเศษสำหรับผู้บริหาร กสท. ภายใต้หัวข้อ “ICT สู่อาเซียน”

วันที่ 25 กันยายน 2556 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดโดย สานักกิจการระหว่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Bryan Cave (Thailand) Co.,Ltd. has changed its corporate name to Bolliger & Company (Thailand) Ltd. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.presstoday.news/tag/bolliger/ https://www.facebook.com/bolligerandcompany/ https://www.amchamthailand.com/ACCT/asp/corpdetail.asp?CorpID=2595 http://www.bolliger-company.com/seminar/seminar_detail.php?id=35

Bolliger ประชุมกลุ่มย่อยและสัมมนา “การเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)”

20 สิงหาคม – 23 กันยายน 2556 จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์    ตามที่ ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) โดยสมาชิกประเทศที่เข้าร่วมการเจรจาในปัจจุบันมี 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู สหรัฐอเมริกา บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม แคนาดา เม็กซิโก และญี่ปุ่น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ เกษตรกร และภาคประชาคม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแยกเป็นรายกลุ่ม จำนวน 8 กลุ่ม และการสัมมนาเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 20 …

Bolliger สัมมนา “อนาคตลงทุนไทย มองอย่างไรในสายตานักลงทุน”

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 8.30– 12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ Bolliger & Company (Thailand) Ltd   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “อนาคตลงทุนไทย มองอย่างไรในสายตานักลงทุน” ภายใต้โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา “โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2556” รวมถึงเพื่อรับฟังทัศนคติและข้อคิดเห็นของผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการ สำนักงานฯ …

Bolliger สัมมนา “GMS และ AEC เกื้อหนุนกันอย่างไร”

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ ร่วมจัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา ม. กรุงเทพ บริษัท ไบรอัน เคฟ  (ประเทศไทย) จำกัด และหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ Bolliger & Company (Thailand) Ltd เนื่องด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด และหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “GMS และ AEC เกื้อหนุนกันอย่างไร” ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้อง เจ้าพระยาบอลรูม …