Bolliger ประชุมระดมความเห็น “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd ที่ปรึกษา กำลังดำเนิน “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2” เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทย (FTA) โดยศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการผลิต จำนวน 5 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ยางและผลิตภัณฑ์ยาง …

Bolliger ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือ ทางรอด?” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd (บริษัทฯ) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Digital Government Development Plan Phase ll) โดยโครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริหารจัดการภายในและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น …

Bolliger การประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “ภูเก็ตก้าวไกล กับประเทศไทย 4.0: Smart City ในยุคเศรษฐกิจ New Normal”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) Bolliger & Company (Thailand) Ltd ด้วย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ว่าจ้าง บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd ให้ดำเนินโครงการจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมศึกษาและจัดทำมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลเชิงเปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัล และการยกระดับการพัฒนาความเป็น Smart City ในจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต ด้วยอุตสาหกรรมดิจิทัลและความเป็น …

Bolliger สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ความพร้อมและทิศทางของไทย ภายใต้ไอซีทีอาเซียน” กลุ่มภาครัฐ

ภาครัฐ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ วิคเตอร์ 4 ชั้น 8 วิคเตอร์คลับ อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ว่าจ้าง บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการศึกษาการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ค.ศ. 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินงานตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2020 (AIM 2020) เพื่อจัดทำแผนทิศทาง (Roadmap) ในการรองรับแผนแม่บทฯ และกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินความร่วมมือด้านไอซีทีกับประเทศสมาชิกอาเซียน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นประโยชน์ต่อการรองรับและดำเนินการตามแผนแม่บท …

Bolliger สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ความพร้อมและทิศทางของไทย ภายใต้ไอซีทีอาเซียน”

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ วิคเตอร์ 4 ชั้น 8 วิคเตอร์คลับ อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ว่าจ้าง บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd ดำเนินโครงการศึกษาการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินงานตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan ๒๐๒๐ (AIM 2020) เพื่อจัดทำแผนทิศทาง (Roadmap) ในการรองรับแผนแม่บทฯ …

Bolliger สัมมนาเรื่อง “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559”

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd ซึ่งเป็นที่ปรึกษาภายใต้ โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2559 มีกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง  “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559” ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ …

Bolliger สัมมนาเรื่อง “Thailand Overseas Investment Forum 2016”

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-17.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd ซึ่งเป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2559 มีกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง  “Thailand Overseas Investment Forum 2016” วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-17.30 …

Bolliger สัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่สากล”

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd   ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์  คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd ดำเนินงาน “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2559  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทย (FTA) โดยการวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่มีต่อประเทศไทย เพื่อนำไปประกอบการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรี ในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่สากล”  …

Bolliger สัมมนาเรื่อง “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business): การเคหะแห่งชาติ และการสร้างรายได้จากขยะสู่สังคม”

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น จัดโดย การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) Bolliger & Company (Thailand) Ltd   ด้วยการเคหะแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd ดำเนินการ “โครงการศึกษาการสร้างความมั่งคั่งให้ชุมชน ผ่านการพัฒนากิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม” เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการริเริ่มกิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมที่เหมาะสมในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ และเพื่อระบุโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพและผู้ที่สนใจสามารถดำเนินกิจการได้ในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business): การเคหะแห่งชาติ …

Bolliger สัมมนาเรื่อง “เปิดแนวรุก-บุกลงทุน AEC : ชี้ช่องทางการลงทุนใน ตลาดกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไนฯ”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องสุรนารี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด Bolliger & Company (Thailand) Ltd   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2559 มีกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง  “เปิดแนวรุก-บุกลงทุน AEC : ชี้ช่องทางการลงทุนใน ตลาดกัมพูชา สปป.ลาว  เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไนฯ” วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-17.00 น. …