home อาหาร-ท่องเที่ยว รวม เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ 2018 ขอผ่านชัวร์ เที่ยวชิลล์ๆ

รวม เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ 2018 ขอผ่านชัวร์ เที่ยวชิลล์ๆ

‘อังกฤษ’ ประเทศที่ใครหลายคนอยากจะไปเยือนซักครั้งในชีวิต โดยเฉพาะเหล่าแฟนลูกหนังที่ใฝ่ฝันอยากจะไปดูทีมรักแข่งแบบติดขอบสนาม แค่คิดถึงบรรยากาศอันยิ่งใหญ่ เสียงกองเชียร์ที่ดังกระหึ่ม ก็อยากจะกดซื้อตั๋วแล้ว! แต่อย่าเพิ่งรีบร้อน เพราะก่อนจะได้ไปคงต้องวางแผนกันซักหน่อย โดยเฉพาะขั้นตอนการเตรียม เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ ที่อาจมีหลายขั้นตอนและเอกสารหลายอย่างที่ต้องจัดเตรียม เราจึงได้รวบรวมขั้นตอนและ เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ มาไว้ในบทความนี้ พร้อมข้อควรรู้คร่าว ๆ ก่อนบินลัดฟ้าไปเชียร์ฟุตบอลทีมรัก

 • วีซ่าแต่ละประเภท

การจัดเตรียมการขอเอกสารวีซ่าอังกฤษ ควรรู้ก่อนว่ามีวีซ่าทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

 1. วีซ่านักธุรกิจ
 2. วีซ่าผู้มาเยี่ยมเยียนครอบครัว
 3. วีซ่าประเภทอื่น

วีซ่านักธุรกิจ และวีซ่าผู้มาเยี่ยมเยียนครอบครัว ก็มีชื่อที่ตรงตัวเข้าใจง่ายอยู่แล้ว แต่สำหรับวีซ่าประเภทอื่นนั้น สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยไปได้อีก ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง ทั้งการศึกษาต่อ การทำงาน การติดตามคู่สมรสหรือคู่ชีวิตเพื่อพำนักถาวร และการเดินทางผ่านสหราชอาณาจักรเพื่อไปยังประเทศอื่น สำหรับนักท่องเที่ยวธรรมดาอย่างเรา ก็ต้องเตรียมเอกสารสำหรับขอวีซ่าประภทนี้นั่นเอง เมื่อทราบแล้วว่าต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทใดก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ครบถ้วนว่าจะมีสิทธิยื่นคำร้องขอวีซ่าได้หรือไม่

 • ตรวจสอบสิทธิการยื่นขอวีซ่า

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐบาลสหราชอาณาจักร การเดินทางไปสหราชอาณาจักรในฐานะนักท่องเที่ยวทั่วไป จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ท่านมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • ท่านมีความตั้งใจที่จะอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (หรือ 12 เดือนในกรณีที่ท่านเดินทางมาพร้อมกับผู้ที่เดินทางมาทำงานวิจัย [academic visitor])
 • ท่านมีความตั้งใจที่จะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรเมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมเยียนของท่าน
 • ท่านมีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ต้องทำงานหรือขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร หรือท่านและผู้ติดตามใดๆ จะได้รับการรับรองทางการเงินจากญาติหรือเพื่อน
 • ท่านสามารถชำระค่าเดินทางขากลับหรือค่าเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นได้ และท่านไม่ได้เดินทางผ่านไปยังประเทศที่อยู่นอก ‘Common Travel Area’ (‘เขตการเดินทางทั่วไป’ ซึ่งได้แก่ ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ไอสออฟแมน และแชนแนลไอสแลนด์) นอกจากนี้ท่านยังต้องสามารถแสดงให้เห็นอีกด้วยว่า ในระหว่างการพำนักอยู่ของท่าน ท่านไม่มีความตั้งใจที่จะ:
  • ทำงานโดยได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง ผลิตสินค้าหรือให้บริการ รวมถึงการขายสินค้าหรือบริการให้แก่สาธารณชนโดยตรง
  • เข้ารับการศึกษาต่อ
  • สมรสหรือจดทะเบียนการครองชีวิตร่วมกัน (civil partnership) หรือ ยื่นแสดงความจำนงในการสมรสหรือการครองชีวิตร่วมกัน
  • ดำเนินกิจกรรมใดๆ ของผู้เดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจ ผู้เดินทางเพื่อการแข่งขันกีฬา หรือ ผู้เดินทางเพื่อการให้ความบันเทิง หรือเข้ารับการรักษาพยาบาลจากภาคเอกชน

เตรียมพร้อมก่อนเที่ยวลอนดอน ด้วย เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

 • เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

สำหรับเอกสารขอวีซ่าอังกฤษที่ต้องจัดเตรียมนั้น ต้องแนบเอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนาหนึ่งชุด ซึ่งอาจจะต้องจัดเตรียมโดยละเอียด เช่น เอกสารการเดินทางหรือหนังสือเดินทางปัจจุบัน รูปถ่ายสีขนาดหนังสือเดินทางจำนวนหนึ่งรูป (ต้องตรงตามข้อกำหนดที่แนะนำไว้) หลักฐานที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศ เป็นต้น แต่ เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ ในแต่ละประเภทนั้นจะมีข้อมูลที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมแตกต่างกันไป เช่น หากเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อนในสหราชอาณาจักรอาจต้องมีจดหมายแสดงการสนับสนุนจากเพื่อนหรือผู้อุปถัมภ์ในสหราชอาณาจักร รวมทั้งหลักฐานแสดงการเข้าเมืองของบุคคลดังกล่าวในสหราชอาณาจักร ส่วนวีซ่านักธุรกิจนั้นจะมีเอกสารขอวีซ่าอังกฤษที่อาจต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม เช่น จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่เชิญให้ท่านมาติดต่อธุรกิจในสหราชอาณาจักร รวมทั้งหลักฐานแสดงการประชุมหรือการสนทนาก่อนหน้านี้กับบริษัทในสหราชอาณาจักรที่กำลังจะไปติดต่อธุรกิจด้วย เป็นต้น

แต่สำหรับเอกสารขอวีซ่าอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยวมีรายละเอียดดังนี้

 • หนังสือเดินทาง อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมถ่ายสำเนาประวัติการเดินทางทุกหน้า  (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง โดยมีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท
 • หลักฐานทางด้านการทำงาน
  – กรณีเป็นพนักงาน ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มงาน เป็นภาษาอังกฤษ
  – กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์
  -กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานการเงินใช้ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (บริษัทฯ ไม่แนะนำให้ออกตั๋วก่อนผลการพิจารณาวีซ่าออก)
 • หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก
 • ยื่นคำร้องขอวีซ่า

 

ส่วนการยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถยื่นคำร้องทางออนไลน์ได้ ที่เว็บไซต์ Visa4UK หลังจากยื่นคำร้องเสร็จก็พิมพ์เอกสารนี้พร้อมเซ็นชื่อให้เรียบร้อย (ถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์ สามารถเข้าระบบมาสั่งพิมพ์ภายหลังได้) และนัดวันที่จะไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หากมีข้อสงสัย สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย : คลิก

 

อย่างไรก็ตาม อีกสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เวลาเดินทางไปประเทศอังกฤษหรือต่างประเทศ ก็คือ การทำประกันการเดินทาง เพราะเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยื่นขอวีซ่าด้วย และถ้ายิ่งเดินทางบ่อย ๆ ด้วยแล้ว ยิ่งต้องเลือกประกันการเดินทางรายปีเพื่อให้คุ้มค่าในทุกเที่ยวการเดินทาง ซื้อเพียงครั้งเดียวก็คุ้มครองตลอดทั้งปี ไม่ต้องกลัวว่าจะลืมซื้อประกันก่อนการเดินทางในแต่ละครั้ง ซึ่ง Cigna ก็ได้จัดเตรียมประกันการเดินทางต่างประเทศรายปีถึง 3 แผนด้วยกัน เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้เดินทางแต่ละท่าน โดยแต่ละแผนจะมีทั้งความคุ้มครองหลักและมีแผนเสริม Flight Secure กับ Property Safe ที่ไม่ใช่ดูแลเพียงตัวคุณแต่ยังห่วงใยถึงแผนการเดินทางและสัมภาระอันมีค่าของคุณอีกด้วย

เที่ยวชิลล์ๆ แค่เตรียมเอกสารขอวีซ่าอังกฤษให้พร้อม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *