แน่นอนว่าในปัจจุบันนั้นใครๆ ก็อยากที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น เราจึงเห็นได้ว่าหลายๆ คนที่พอจะมีฐานรายได้ที่มั่นคงนั้นอาจจะเริ่มวางรากฐานความมั่นคงทางการเงินด้วยการลงทุนใน กองทุน ต่างๆ กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน กองทุนltf rmf หรือกองทุนชนิดอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำสำหรับผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ในด้านการลงทุน และแน่นอนการเก็บเงินก้อนเดียวเพื่อ ซื้อบ้าน เลยนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยาก ฉะนั้นทางออกก็คือ การขอสินเชื่อเพื่อ ซื้อบ้าน นั่นเอง ฉะนั้นในวันนี้เราจึงมีเรื่อฃของเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อมาฝากทุกๆ คนกัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. เอกสารประจำตัวของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งมันก็จะบอกตัวตนว่าผู้ที่ขอสินเชื่อเป็นใครและพักอยู่ที่ใด โดยเอกสารที่เตรียมนั้นควรมีทั้งต้นฉบับและสำเนา ดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ทั้งต้นฉบับและสำเนา
– ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ทั้งต้นฉบับและถ่ายสำเนาทุกหน้า
– กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ให้เตรียมใบจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ทั้งต้นฉบับและสำเนา ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อกี่ครั้ง
– กรณีสมรส เตรียมทะเบียนสมรส
– กรณีหย่า เตรียมทะเบียนหย่า
– กรณีคู่สมรสเสียชีวิต เตรียมมรณะบัตรของคู่สมรส
– กรณีแยกกันอยู่กับคู่สมรส เตรียมใบแจ้งความแยกกันอยู่
2. เอกสารทางการเงิน ซึ่งมันก็จะบอกข้อมูลด้านรายได้และความสามารถในการผ่อนชำระหนี้
– กรณีเป็นพนักงานประจำ ให้เตรียมเอกสารดังนี้
1. หนังสือรับรองเงินเดือน
2. สลิปเงินเดือน
3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้เตรียมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีหรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
– กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้เตรียมเอกสารดังนี้
1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) กรณีที่มีการจดทะเบียน
2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน ทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการ
3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และวงเงินเบิกเกินบัญชี
4. หลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการ เช่น ภาพถ่ายกิจการ งบการเงิน หลักฐานรายได้และทรัพย์สินอื่นๆ หลักฐานแสดงการเสียภาษี (ภ.พ. 30) เป็นต้น
– กรณีประกอบอาชีพอิสระ ให้เตรียมเอกสารดังนี้
1. บัญชีเงินฝากแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร ทนาย สถาปนิก เป็นต้น
3. เอกสารแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์ ซึ่งการขอสินเชื่อบ้านนั้นธนาคารจะถืออเอาอสังหาริมทรัพย์ที่กู้เงินไปซื้อนั้นมาเป็นหลักประกัน ฉะนั้นควรเตรียมเอกสารดังนี้
– หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น
– แผนที่ตั้งโดยสังเขปของอสังหาริมทรัพย์
– รูปถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญามัดจำ หรือหลักฐานการชำระเงินดาวน์
– กรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง ที่ไม่ได้ซื้อโดยตรงจากโครงการจัดสรรให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้จะขายด้วย
– สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง
– กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้เตรียมเอกสารในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับตัวผู้กู้ร่วมและเกี่ยวกับเอกสารทางการเงินของผู้กู้ร่วม