โรงไฟฟ้า ไอพีพี ความร่วมมือระหว่าง“กัลฟ์” และ “กฟผ.” ลงนามสัญญางานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรม (ภาคสนาม)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  ห …

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ (Gulf) เร่งสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อรองรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

จากสถิติที่ผ่านมาเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเท …

กัลฟ์วางแผนระยะยาวเตรียมเข้าจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พร้อมขยายการลงทุนก๊าซธรรมชาติ

 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ หรือกลุ่มบริษั …