การร่วมลงนามสัญญางานบริการที่ปรึกษาและก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลระหว่าง กัลฟ์ จะนะ กรีน และ กฟผ.

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นายศุภชัย ปิตะสุวรรณ ผู้ช่วย …

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ คณะผู้ถือหุ้นสู่การศึกษาการดำเนินกิจการของโรงไฟฟ้าอุทัย

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้ …