ข้อตกลงในการใช้บริการ

ผู้ที่เข้ามาใช้งาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โปรดอ่านข้อตกลงการใช้เว็บไซต์ presstoday.news (“เว็บไซต์”) นี้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ดังนั้นโปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว

เนื่องจากเว็บไซต์มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ข้อตกลงในการใช้บริการจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เราจึงขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบข้อตกลงดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้รับทราบข้อตกลงในการใช้บริการล่าสุด

 

การใช้บริการและทรัพย์สินทางปัญญา

1.1 presstoday.news เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ (“ข้อมูล”) ที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

1.2 เว็บไซต์เป็นเจ้าของข้อมูลและสิทธิทั้งปวงใน ข้อมูล หรือได้รับสิทธิจากบุคคลอื่นในการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการ จะไม่ทำซ้ำจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคล ข้อความ ซอฟแวร์ เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า

1.3 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ให้ข้อมูลทั้งหลายอาจมีสิทธิในข้อมูลที่จัดให้ ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้ การเข้าถึง การเก็บหรือการเผยแพร่ต่อข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามที่เว็บไซต์หรือผู้ให้ข้อมูลรายนั้นๆ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

1.4 ผู้ใช้บริการสามารถใช้ข้อมูลเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์

1.5 ผู้ใช้บริการจะไม่แสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หยาบคาย หรือทำลิงก์ไปยังเว็บไซต์บริการอื่นๆ ซึ่งขัดต่อกฏหมาย

 

นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงมีโนบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์จึงขอเรียนให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้และการนำไปใช้

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของเว็บไซต์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายได้รับบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์ได้ทำการเก็บรวมรวบข้อมูลบางส่วนของท่าน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ เช่น

  • ชื่อ – นามสกุล
  • Username – Password
  • E-mail

ท่านยอมรับและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือ ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของ เว็บไซต์ของเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรม สูญหาย หรือเสียหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากสาเหตุดังกล่าว

2.2 การเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมไว้

เว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของผู้ใช้บริการแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอม หรือการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์ หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

2.3 คุกกี้ส์ (Cookies)

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น เว็บไซต์อาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลย เช่น คุกกี้ส์ (Cookie), พิกเซล (Pixel), ไอพีแอดเดรส (IP Address) ฯลฯ

ทั้งนี้ คุกกี้ส์เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก คุกกี้ส์ทําให้เราทราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความ

สนใจของท่าน ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) ของผู้ใช้บริการ คุกกี้ส์เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์ไม่ได้เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากผู้ใช้บริการออกจากระบบ

ส่วนพิกเซล (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ทำให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์  และมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ส์ โดยรหัสดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซล (Pixel) เพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใดหรือบางส่วนของจอภาพใด

ผู้ใช้บริการมีสิทธิตั้งค่าคุกกี้ส์โดยอาจแก้ไขเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บข้อมูลคุกกี้ส์ หากผู้ใช้บริการต้องการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ส์ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ลิงก์ (Link)

ลิงก์บางลิงก์ในเว็บไซต์จะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเว็บไซต์  ซึ่งเว็บไซต์จัดลิงก์เหล่านี้ให้ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การมีลิงก์ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุน หรือรับผิดชอบเนื้อหาสาระในเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์แต่อย่างใด

 

การเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์

ผู้ที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของตน (“ผู้เผยแพร่ข้อมูล”) บนเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการ โปรดเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

5.1. ผู้เผยแพร่ข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อความ รูปภาพ เสียง เพลง วีดิโอ และข้อมูลอื่นใด (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์

5.2. ผู้เผยแพร่ข้อมูลยืนยันว่าเนื้อหาที่จัดส่งให้ เว็บไซต์เผยแพร่ ไม่มีเนื้อหาภายใต้ใบอนุญาต ลิขสิทธิ์ สิทธิขาด ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต หรือความยินยอม หรือสิทธิจากบุคคลผู้มีสิทธิ์ตามกฏหมายเท่านั้น

5.3. ผู้เผยแพร่ข้อมูลยืนยันว่าเป็นผู้มีใบอนุญาต ลิขสิทธิ์ สิทธิขาด หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาต หรือผู้ได้รับความยินยอม หรือผู้ได้รับสิทธิในเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล ยังคงสิทธิความเป็นเจ้าของหรือการได้รับใบอนุญาต ลิขสิทธิ์ สิทธิขาด ในเนื้อหาดังกล่าวทุกประการ แต่โดยการให้เว็บไซต์เผยแพร่เนื้อหานั้นบนเว็บไซต์ ผู้เผยแพร่ข้อมูลให้สิทธิโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แก่เว็บไซต์ในการคัดลอก แก้ไขตัดทอน เพิ่มเติม จัดเรียงเนื้อหาดังกล่าวเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการเผยแพร่บน เว็บไซต์ และอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดู คัดลอก ส่งต่อ และ/หรือ นำไปเผยแพร่ต่อ เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้เผยแพร่ข้อมูล

5.4. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการปรับแก้เนื้อหาให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.5. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเผยแพร่เนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด หากเห็นว่าไม่เหมาะสม ทั้งนี้ความเห็นของเว็บไซต์ถือเป็นที่สิ้นสุด

5.6. เว็บไซต์ไม่รับรองความถูกต้องของเนื้อหาที่ได้รับจากผู้เผยแพร่ข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว

5.7. เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ ทั้งนี้หากเว็บไซต์พบหรือสงสัย ว่าเนื้อหาที่ได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เว็บไซต์สามารถหยุดเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และจะไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเผยแพร่ หรือหยุดเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ให้ข้อมูล และผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเว็บไซต์ (รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร เว็บไซต์ตัวแทน เว็บไซต์สาขา และพนักงาน) ให้พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ หรือการฟ้องร้องใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าทนายหรือค่าธรรมเนียมกฎหมายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/หรือ การให้ข้อมูลโดยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่นของผู้ใช้

 

การสละสิทธิและการยกเว้นความเสียหาย

เว็บไซต์ไม่มีความรับผิดต่อคุณและบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว และเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะให้อนุญาต เว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์หรือที่ได้จากการที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลอื่นทางอินเทอร์เน็ตผ่านการใช้ลิงก์จากเว็บไซต์เหล่านั้น ถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะได้รับแจ้งความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม

อย่างไรก็ดี เว็บไซต์จะไม่จำกัดความรับผิดอันเนื่องมาจากการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลในทางที่ไม่สุจริตโดยเว็บไซต์เอง หรือในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต หรือความเสียหายส่วนตัวอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อโดยตรงของเว็บไซต์เท่านั้น เว็บไซต์จะใช้ทักษะและความเอาใจใส่ตามสมควรในการจัดทำเว็บไซต์นี้ แต่จะไม่รับรองความถูกต้องของเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์แต่ประการใด เว็บไซต์ไม่รับประกันว่าการทำงานต่างๆ ของเว็บไซต์ จะไม่หยุดชะงักหรือไร้ความผิดพลาด

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทย