Bolliger ประชุมระดมความเห็น “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ห้ …

Bolliger สัมมนาเรื่อง “เปิดแนวรุก-บุกลงทุน AEC : ชี้ช่องทางการลงทุนใน ตลาดกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไนฯ”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องสุรนารี …